Saturday, March 19, 2011

धन्यवादः

for Jayashree

Ya Kundendu Tushaara Haara Dhavalaa
Ya Shubhra Vastraavrita
Ya Veena Vara Danda Manditakara
Ya Shveta Padmaasana
Ya Brahma Achyutaha Shankara Prabrithibhih
Devai Sadaa Poojitha
Saa Maam Paatu Sarasvathi Bhagavati
Nishyesha Jyaadyaapaha

No comments: